ครูอุดรธรรม

ลำดับที่เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday395
mod_vvisit_counterYesterday747
mod_vvisit_counterThis week1142
mod_vvisit_counterThis month13329
mod_vvisit_counterAll1370531
Home โรงเรียนของเรา งานวิจัยคุณครูสุรางค์ หลงกุล
งานวิจัยคุณครูสุรางค์ หลงกุล พิมพ์ อีเมล
( 3 Votes )
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย @minis   

ชื่อผลงาน ผลสำเร็จของการมีจิตอาสาจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  โดยใช้รูปแบบโครงงานคุณธรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อเจ้าของผลงาน นางสุรางค์  หลงกุล ปีที่วิจัย 2557

และ ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  หน่วยพระพุทธ ตามกระบวนการเรียนรู้เชิงระบบ IPO โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

ชื่อผู้ผลิต นางสุรางค์  หลงกุล ปีที่ผลิต 2558

ชื่อผลงาน ผลสำเร็จของการมีจิตอาสาจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6  โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  โดยใช้

รูปแบบโครงงานคุณธรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อเจ้าของผลงาน นางสุรางค์  หลงกุล 

ปีที่วิจัย 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษาผลสำเร็จของการมีจิตอาสาจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี โดยใช้รูปแบบโครงงานคุณธรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการมีจิตอาสาจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี โดยใช้รูปแบบโครงงานคุณธรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีจิตอาสาจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี โดยใช้รูปแบบโครงงานคุณธรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประชากร  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 2 ห้องเรียน  จำนวน 40 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 21 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Samping) เป็นห้องเรียนที่นักเรียนสมัครใจมีจิตอาสาจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยใช้รูปแบบโครงงานคุณธรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ แบ่งออกเป็น 3  ชุด ได้แก่  ชุดที่ 1 แบบสอบถามผลสำเร็จของการมีจิตอาสาจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี โดยใช้รูปแบบโครงงานคุณธรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การมีจิตอาสาจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี โดยใช้รูปแบบโครงงานคุณธรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ 3  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีจิตอาสาจัดกิจกรรมเพื่อสังคมโดยใช้รูปแบบโครงงานคุณธรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สรุปผลการวิจัย
1. ผลสำเร็จของการมีจิตอาสาจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี โดยใช้รูปแบบโครงงานคุณธรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมผลสำเร็จอยู่ในระดับ “มากที่สุด” (มีค่าเฉลี่ย  4.86)

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการมีจิตอาสาจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี โดยใช้รูปแบบโครงงานคุณธรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมผู้ร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ

ในการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” (มีค่าเฉลี่ย  4.87)

3. ผลความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีจิตอาสาจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี     โดยใช้รูปแบบโครงงานคุณธรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” (มีค่าเฉลี่ย  4.90)

 

*********************************************************************************

 

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  หน่วยพระพุทธ ตามกระบวนการเรียนรู้เชิงระบบ IPO

โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

ชื่อผู้ผลิต นางสุรางค์  หลงกุล 

ปีที่ผลิต 2558

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ เพื่อ 1) ศึกษาผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยพระพุทธ ตามกระบวนการเรียนรู้เชิงระบบ IPO โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หน่วยพระพุทธ  ตามกระบวนการเรียนรู้เชิงระบบ IPO โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  หน่วยพระพุทธ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ตามกระบวนการเรียนรู้เชิงระบบ IPO โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  หน่วยพระพุทธ ตามกระบวนการเรียนรู้เชิงระบบ IPO

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2558 จำนวน  2  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน 38 คน  โรงเรียน

มีห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นละ 2 ห้องเรียน จึงใช้ประชากรทั้งหมดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หน่วยพระพุทธ ตามกระบวนการเรียนรู้เชิงระบบ IPO โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี จำนวน 10 แผน  ใช้เวลา 18 ชั่วโมง รวมเวลาทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 2) เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หน่วยพระพุทธ  โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี จำนวน 8 เล่ม ใช้เวลา 16 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หน่วยพระพุทธ  โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานีที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา หน่วยพระพุทธ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  จำนวน 13 ข้อ

ผลการศึกษา พบว่า

1 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หน่วยพระพุทธ ตามกระบวนการเรียนรู้เชิงระบบ IPO โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานีมีประสิทธิภาพ 82.01/81.93  สูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้

ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยพระพุทธ ตามกระบวนการเรียนรู้เชิงระบบ IPO โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.64 หรือผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  64

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  หน่วยพระพุทธ ตามกระบวนการเรียนรู้เชิงระบบ IPO โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี สูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานีมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  หน่วยพระพุทธ ตามกระบวนการเรียนรู้เชิงระบบ IPO โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

 

 

ขออภัยคุณไม่ได้รับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น สำหรับสมาชิกที่เข้าสู่ระบบแล้วเท่านั้นโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 หมู่ 14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ และ โทรสาร 0 4221 4138 .