ครูอุดรธรรม

ลำดับที่เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday154
mod_vvisit_counterYesterday1047
mod_vvisit_counterThis week3644
mod_vvisit_counterThis month16036
mod_vvisit_counterAll1585268
Home Category Blog ประกาศโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด
ประกาศโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


ประกาศโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
เรื่อง  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด      
**********************
ด้วยโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ โดยผู้อำนวยการโรงเรียน  ผู้ได้รับมอบอำนาจ  ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๒/๒๕๔๖  ลงวันที่ ๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕  มีความประสงค์  จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดประจำปี ๒๕๕๕  ตามบัญชีรายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดแนบท้าย  โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการขายดังนี้

 

๑.  กำหนดการ
๑.๑  ผู้ประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมดูครุภัณฑ์ประกาศขายได้ที่  โรงเรียน
อุดรธรรมานุสรณ์   ตั้งแต่วันที่ ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ของทุกวันทำการ
๑.๒  กำหนดการขายทอดตลาด  ณ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  ตั้งแต่ ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา๑๕.๓๐ น. ตามเวลานาฬิกากลางของโรงเรียน ในวันที่ ๒๘  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
๒.  เอกสารที่ใช้ในการเสนอราคา
ผู้ที่จะเข้าสู้ราคาซื้อครุภัณฑ์ที่ขายทอดตลาด และได้รับการตกลงซื้อขายแล้วจะต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการมายื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
๓.  การเสนอราคา
ให้ผู้เข้าเสนอราคา  เสนอราคาด้วยวาจา
๔.  การพิจารณา
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์จะพิจารณาตัดสินขายครุภัณฑ์เป็นลำดับให้แก่ผู้เข้าสู้ราคาสูงสุด  ด้วยวิธีนับ ๑-๒-๓ และหากไม่มีผู้เข้าสู้ราคารายใดเสนอราคาสูงสุดขึ้นอีก  จะถือว่าผู้ที่เสนอราคาที่ได้รับการแสดงความตกลงราคาในการขายทอดตลาดเป็นผู้ซื้อได้
๕.  การยกเลิกการขายทอดตลาดในกรณีที่มีการยกเลิกการขายทอดตลาดด้วยประการใด ๆ ก็ดีหรือยกเลิกโดยมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายละเอียด  หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  ผู้เข้าสู้ราคา  หรือผู้ที่ได้รับการตกลงขาย  ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
๖.  การจ่ายเงิน
ผู้สู้ราคาที่ได้รับตกลงขาย  จะต้องชำระเงินสดให้แก่ผู้ขาย  เมื่อการซื้อขายบริบูรณ์ และภายในเวลา ๑๕.๓๐ น. ของวันที่ทำการขายทอดตลาดนั้น  ทั้งหมดตามจำนวนที่ตกลงซื้อขาย และหากผู้ซื้อที่ได้รับการตกลงละเลยไม่ชำระราคา  เมื่อผู้ขายทอดตลาดนำพัสดุนั้นออกขายทอดตลาดอีกครั้งหนึ่ง  ถ้าและได้เงินจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาขายทอดตลาดขั้นเดิม  ผู้สู้ราคาเดิมคนนั้นจะต้องรับผิดในส่วนที่ขาด
๗.  การขนย้ายครุภัณฑ์
ผู้ที่ได้รับการตกลงขายครุภัณฑ์กับโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ และได้จ่ายเงินเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  จะต้องขนย้ายครุภัณฑ์รายการที่ซื้อขายออกไปจากโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  ภายใน  ๓  วัน นับแต่วันที่(ลงนามในสัญญาแล้ว)  ชำระเงินครบถ้วน

ประกาศ  ณ  วันที  ๒๐  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕


    อานน  รักการ
(นายอานน  รักการ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์

 

 

บัญชีครุภัณฑ์ที่ชำรุดที่ประกาศขายทอดตลาด

โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์

ตามประกาศลงวันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับที่

รายการ

รหัส

จำนวน

หมายเหตุ

1.

กรรไกรตัดกิ่ง

3 อัน

2.

กรรไกรตัดหญ้า

1 อัน

3.

หม้อนึ่งความดัน

1 ใบ

4.

เครื่องสูบน้ำ

1 เครื่อง

5.

ตาชั่ง (เครื่องชั่งแบบตุ้มถ่วง

2 ชุด

6

รถเข็นดิน

1 คัน

7

คอมพิวเตอร์

1 เครื่อง

8

เตาแก๊ส 1 หัว

4 ตัว

9

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

1 ใบ

10

เครื่องยิงลีเวส

1 เครื่อง

11

เครื่องเชื่อมแก๊ส

1 เครื่อง

12

กบไฟฟ้า

1 ตัว

13

เครื่องทำน้ำเย็น

1 เครื่อง

14

ไมโครมิเตอร์

3   เครื่อง

15

เครื่องชั่งละเอียด

1 เครื่อง

16

เครื่องชั่งละเอียด ทศนิยม 4 ตำแหน่ง

1   เครื่อง

17

เครื่องชั่ง Triple Beam

1   เครื่อง

18

ชุดโฟโตซิเลคตริก

1   เครื่อง

19

มินิแอมมิเตอร์

4   เครื่อง

20

โวลท์มิเตอร์

5   เครื่อง

21

หม้อแปลงไฟฟ้าโวล์ทต่ำ

5   เครื่อง

22

หม้อแปลงไฟฟ้าโวล์ทสูง

3   เครื่อง

23

มัลติมิเตอร์

7   เครื่อง

24

ชุดเครื่องมือ

1 ชุด

25

ตู้เก็บอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์

1 ชุด

26

ออสซัลโลสโคป

1 เครื่อง

27

เครื่องกำเนิดสัณญาณความถี่

1   เครื่อง

28

รูปคลื่น Sin

1   ตัว

29

แผงต่อวงจร

1 ชุด

30

เครื่องวัดความสว่าง

1 ตัว

31

ตะเกียงบุชเซ็น พร้อมขาตั้ง

1 ตัว

32

รถจักรยานยนต์

1 คัน

33

รถเข็นตัดหญ้า

1 คัน

34

เครื่องโรเนียว

2 เครื่อง

 

 

ขออภัยคุณไม่ได้รับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น สำหรับสมาชิกที่เข้าสู่ระบบแล้วเท่านั้นโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 หมู่ 14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ และ โทรสาร 0 4221 4138 .