ครูอุดรธรรม

ลำดับที่เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday120
mod_vvisit_counterYesterday1047
mod_vvisit_counterThis week3610
mod_vvisit_counterThis month16002
mod_vvisit_counterAll1585235
Home โรงเรียนของเรา บริหารวิชาการ รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ยุวชนประกันภัยการประกันภัยรถและการประกันชีวิต
รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ยุวชนประกันภัยการประกันภัยรถและการประกันชีวิต พิมพ์ อีเมล
( 6 Votes )
User Rating: / 6
แย่ดีที่สุด 
ดัชนีบทความ
รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ยุวชนประกันภัยการประกันภัยรถและการประกันชีวิต
สารบัญ
โครงการ ส่งเสริมความรู้ยุวชนประกันภัยในโรงเรียน
การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑. หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงค์
๓. เป้าหมาย
๔. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
๕. สถานที่ดำเนินการ ๖. งบประมาณ
๗. การประเมินโครงการ
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กำหนดการ
ทุกหน้า

โดย

โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์   อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

เสนอต่อ 

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

เพื่อประกอบการพิจารณา 

การประกวดโรงเรียนตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2555 


คำนำ 

เอกสารรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ยุวชนประกันภัยในโรงเรียนของโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาการประกวดโรงเรียนตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2555 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และเรื่อง การประกันชีวิต 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ยุวชนประกันภัยในโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนบูรณาการการประกันภัยทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมความรู้ยุวชนประกันภัยในโรงเรียนที่มีกิจกรรมหลากหลาย เผยแพร่ไปยังผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าวทำให้บุคลากรโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ เห็นประโยชน์และความสำคัญของการประกันภัยซึ่งจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจได้ในระดับหนึ่ง  

ขอขอบคุณคณะครู-นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ที่มีส่วนร่วมให้เอกสารเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ และขอขอบคุณคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ที่ให้โอกาสโรงเรียนได้ส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้

(นายอานน รักการ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 
 


โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 หมู่ 14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ และ โทรสาร 0 4221 4138 .