ครูอุดรธรรม

ลำดับที่เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday96
mod_vvisit_counterYesterday628
mod_vvisit_counterThis week5574
mod_vvisit_counterThis month18773
mod_vvisit_counterAll1610417
Home กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ 2554
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2554 พิมพ์ อีเมล
( 31 Votes )
User Rating: / 31
แย่ดีที่สุด 
ดัชนีบทความ
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2554
การจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน
ภาคการแสดงของนักเรียน
กิจกรรมการแต่งตัวเป็นตัวละครในวรรณคดีไทย
การแข่งขันการเปิดพจนานุกรม
ภาพกิจกรรมเล่นแบบไทย ๆ
ทุกหน้า

3 สิงหาคม 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นที่หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ๑. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ได้ อนุรักษ์ เชิดชูคุณค่าของภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ๒. เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษา และส่งเสริม พัฒนาการอ่าน การเขียน การฟัง การพูดและการดู ๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ และความถนัดในทางที่ถูกต้อง และ ๔. เพื่อเผยแพร่ผลงานของครูและนักเรียน โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีกิจกรรมดังนี้

 

นางพิศภรณ์ ไพเราะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2544 ดังนี้

เรียน    ผู้อำนวยการอานน  รักการ  ประธานในพิธี ที่เคารพอย่างสูง

ดิฉันนางพิศภรณ์  ไพเราะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในนามคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔   มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังนี้
๑. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ได้ อนุรักษ์  เชิดชูคุณค่าของภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ   
๒.  เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษา และส่งเสริม พัฒนาการอ่าน การเขียน การฟัง การพูดและการดู
๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ และความถนัดในทางที่ถูกต้อง
๔. เพื่อเผยแพร่ผลงานของครูและนักเรียน  โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้เริ่มดำเนินการแข่งขันทักษะต่าง ๆ มาตั้งแต่วันที่ ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๕๔ ประกอบด้วยกิจกรรมการอ่านออกเสียง  กิจกรรมการฟัง และการดู   ปริศนาอักษรไขว้  การเปิดพจนานุกรม  เป็นต้น  สำหรับวันนี้มีการจัดนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระและกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์เป็นอย่างดีทุกคน  นอกเหนือไปจากนั้นยังได้รับความอนุเคราะห์รางวัลจากคุณครูอรทัย  ไชยพันธุ์ ครูโรงเรียนอุดรพัฒนาการ และคุณครูพงษ์สรรค์ บุญชัยกิตติวัฒน์ ครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยาอีกด้วย จึงสมควรได้รับการขอบคุณอย่างยิ่ง
บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และให้โอวาทตามสมควร ขอกราบเรียนเชิญค่ะ

 

นายอานนรักการ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณื ได้กล่าวเปิดงาน ความดังต่อไปนี้

 

ท่านรองผู้อำนวยการ  คณะกรรมการดำเนินงาน และนักเรียนที่รักทุกคน

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ในครั้งนี้
“ภาษาไทย” เป็นภาษาประจำชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งชาติ  ซึ่งยังความภาคภูมิใจมาตราบเท่าทุกวันนี้  จากการรายงานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จะเห็นว่า กิจกรรมที่จัดล่วงหน้าเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยนั้น
มีมากมาย  และในวันนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถที่นักเรียนถนัด  ที่สำคัญคือการจัดนิทรรศการทางวิชาการจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ เป็นสิ่งดี ๆ ที่คุณครูทุกคนได้ทำเพื่อศิษย์ที่รักทุกคน ดังนั้นกระผมจึงหวังว่า นักเรียนจะให้ความสำคัญเห็นประโยชน์ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมในวันนี้ขอให้นักเรียนตั้งใจ และสนใจ ศึกษาหาความรู้จากกิจกรรมครั้งนี้ให้ได้มากที่สุด   
ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทุกกลุ่มสาระ ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมอันสำคัญยิ่งนี้  ขอบคุณ คุณครูอรทัย  ไชยพันธุ์ ครูโรงเรียนอุดรพัฒนาการ และคุณครูพงษ์สรรค์ บุญชัยกิตติวัฒน์ ครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา  ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม และขอขอบคุณบุคลากรทุกคนที่มีส่วนทำให้กิจกรรมครั้งนี้   ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์
บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้ว  ขอถือโอกาสเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ของโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ขออวยพรให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

 

 


 

การจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน

การจัดงานในครั้งนี้มีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ได้จัดเข้าร่วมงาน ท่านผู้อำนวยการได้ให้เกียรติชมนิทรรศการผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 


 

ภาคการแสดงของนักเรียน

 

การแสดงของนักเรียนประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการแสดงเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น การแสดงดนตรี การฟ้อนรำ เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งเป็นการประกวดศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น การประกวดร้องเพลง การประกวดตัวละครในวรรณคดีไทย เป็นต้น ซึ่งการแสดงทุกการแสดงได้รับความสนใจและความสนุกสนานแก่นักเรียนเป็นอันมาก ดังภาพที่ได้นำมาแสดงเป็นบางส่วน ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการแต่งตัวเป็นตัวละครในวรรณคดีไทย

การแต่งตัวเป็นตัวละครในวรรณคดีไทย ได้รับความสนใจในการเข้าประกวดของนักเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งแต่ละคนก็แต่งกันอย่างวิจิตรไปสรรหาชุดที่สวยงาม ซึ่งจะสวยขนาดไหน ได้นำภาพบางส่วนมาให้ได้ชมกันดังนี้

 

 

 

 

 

 

 


 

การแข่งขันการเปิดพจนานุกรม

 

แบบทดสอบแข่งขันเปิดพจนานุกรม
วันภาษาไทยแห่งชาติ  ปีการศึกษา ๒๕๕๔
คำสั่ง   ให้นักเรียนนำคำต่อไปนี้  จัดเรียงตามลำดับในพจนานุกรมให้ถูกต้อง

โลหิต                     หลอกล่อ                           ขนาด                           ทุเรียน             ตุ๊กตา  

ไข่มุก                      คทา                                  กระพริบ                      ลาภ                จอมขวัญ

อุปสมบท               พิทักษ์                               ปลาวาฬ                      โคลง                จินตนา

หนังสือ                   ธันวาคม                           ดรุณี                             ไพโรจน์          นิยม   

ครอง                      เรือน                                 เกริก                              ทบวง             อดิเรก 

เขียน                       ธรรมดา                             แสตมป์                        ธีระ                 เดือน   

เนรมิต                     ระวัง                                เต้าหู้                            ปิ่นโต               โพยม  

รจนา                      โน้ต                                  กมล                            สัมมนา              ครุฑ

 

เฉลย กิจกรรมเปิดพจนานุกรม  ปี ๒๕๕๔
จัดลำดับคำตามพจนานุกรม

๑.กมล             ๒. กระพริบ    ๓. เกริก           ๔.ขนาด           ๕. เขียน          
๖.ไข่มุก           ๗.คทา             ๘. ครอง          ๙. ครุฑ            ๑๐.โคลง        
๑๑. จอมขวัญ  ๑๒.จินตนา     ๑๓. ดรุณี         ๑๔. เดือน        ๑๕. ตุ๊กตา
๑๖. เต้าหู้         ๑๗.ทบวง        ๑๘.ทุเรียน       ๑๙ ธรรมดา     ๒๐.ธันวาคม
๒๑.ธีระ           ๒๒.นิยม         ๒๓. เนรมิต     ๒๔.โน้ต         ๒๕.ปลาวาฬ  
๒๖.ปิ่นโต       ๒๗.พิทักษ์      ๒๘.โพยม       ๒๙.ไพโรจน์   ๓๐. รจนา
๓๑.ระวัง         ๓๒.เรือน         ๓๓.ลาภ          ๓๔.โลหิต       ๓๕.สัมมนา
๓๖.แสตมป์     ๓๗.หนังสือ    ๓๘.หลอกล่อ  ๓๙.อดิเรก       ๔๐.อุปสมบท

 

กิจกรรมคำถามอะไรเอ่ย

 

คำถาม

คำตอบ

๑. อะไรเอ่ย ต้นอะไรมี ๒ กอ

กก

๒. อะไรเอ่ย เป็นน้ำที่ไม่รู้ตก

น้ำค้าง

๓. อะไรเอ่ย น้ำอะไรไม่เคยขึ้น

น้ำตก

๔. อะไรเอ่ย อะไรสูงเท่าฟ้า

ไม้โท

๕. อะไรเอ่ย อยู่กลางบ้าน

สระอา

๖. อะไรเอ่ย อยู่บนฟ้า

ไม้โท

๗. อะไรเอ่ย อยู่หน้าโรงเรียน

สระโอ

๘. อะไรเอ่ย นกกระยางก้าวขามีกี่ตัว

๑ ตัว

๙. อะไรเอ่ย คนใส่แว่นเกี่ยวกับอะไร

หู

๑๐.อะไรเอ่ย เมืองอะไรมองไม่เห็น

เมืองลับแล

๑๑. อะไรเอ่ย ดำสะอาด ขาวสกปรก

กระดานดำ

๑๒.อะไรเอ่ย ไก่พม่ามีกี่ขา

๒ ขา

๑๓. อุอะไรเอ่ย เป็นที่บวชพระ

อุโบสถ

๑๔. อะไรเอ่ย เมื่อม้าวิ่งหนีทำอย่างไรม้าจึงกลับมา

ลบไม้โทออก

๑๕. อะไรเอ่ย เมื่อรถไฟกับเรือเมล์ชนกันจะเหลืออะไรเอ่ย

เหลือเชื่อ

๑๖. บังอะไรเอ่ยไม่รู้หลวม

บังคับ

๑๗. ตัวอะไรเอ่ย อยู่ท้ายผู้หญิง

งองู

๑๘. อะไรเอ่ย ไปก็หายมาก็หาย

หายใจ

๑๙. อะไรเอ่ย งูสามหัวสองหางเรียกงูอะไร

งูประหลาด

๒๐. อะไรเอ่ย ชิงช้าอะไรเอ่ยที่สูงที่สุดในโลก

ชิงช้าสวรรค์

๒๑. อะไรเอ่ย ต้นอะไรเอ่ยที่เก่าแก่ที่สุด

ต้นตระกูลไทย

๒๒. อะไรเอ่ย ไก่ก้าวขามีกี่ตัว

ตัวเดียว

๒๓. อะไรเอ่ย รถอะไรเอ่ยมีสองขา

รถทุกชนิดมีขาไปกับขากลับ

๒๔. อะไรเอ่ย สีอะไรที่ผู้หญิงชอบ

สีมา สามี

๒๕.อะไรเอ่ย อะไรเอ่ยหน้าคล้ายวัว แต่ตัวเล็ก

ลูกวัว

๒๖. วัดอะไรเอ่ย ไม่รู้จักมืด

วัดแจ้ง

๒๗. อะไรเอ่ย ขึ้นต้นด้วย กไก่ ลงท้ายด้วย ฮ นกฮูก

พยัญชนะไทย ๔๔ ตัว

๒๘. อะไรเอ่ย หัวเป็นไก่ท้ายเป็นนก

พยัญชนะไทย ๔๔ ตัว

๒๙. อะไรเอ่ย ฉิ่งผัดหนู เรือผัดไก่ เอ ธง อ่าง

ฉันรักเธอ

๓๐. อะไรเอ่ย เขียวเหมือนพระอินทร์ บินเหมือนนก

มีศรปักอก ว่านกก็ไม่ใช่

แมลงทับ

๓๑. อะไรเอ่ย ชื่ออยู่ในดิน ตัวบินบนเวหา

นกขมิ้น

๓๒. อะไรเอ่ย สองตีนบังแดด แปดตีนเดินมา

ปู

๓๓. อะไรเอ่ย บินมาเหมือนนก สองมือกุมอก นกก็ไม่ใช่

แมงดา

๓๔. อะไรเอ่ย ทอดแหในอากาศ คอยพิฆาตแมลง

แมงมุม

๓๕. อะไรเอ่ย หัวลงดิน ตีนชี้ฟ้า

ค้างคาว

๓๖. อะไรเอ่ย คุดคู้อยู่ในถ้ำ พอค่ำ ๆ ออกร่ำร้อง

จิ้งหรีด

๓๗. อะไรเอ่ย คว่ำก็เดินได้ หงายก็เดินได้

จิ้งจก

๓๘. อะไรเอ่ย สองตีนเดินมาหลังคามุงจาก

ไก่

๓๙. อะไรเอ่ย มีนามว่าผี แต่ไม่หลอกคน ตัวเรานี้นะ เคยปะหลายคน

ผีเสื้อ

๔๐. อะไรเอ่ย ไม่มีตีน ปีนต้นไม้ได้

งู

๔๑. อะไรเอ่ย ตัวขาวน่าดู ท่องน้ำอยู่ ชอบกินปลา 

นกกระยาง 

๔๒. อะไรเอ่ย มีฟันแหลม ดำเหลืองแซม ชอบฟาดหาง 

จระเข้ 

๔๓. อะไรเอ่ย เกิดมามีหาง ไม่มีขา แต่พอสิ้นชีวามีขาไม่มีหาง  

กบ 

๔๔. อะไรเอ่ย คนสามแสน หามแกนไม้ดู่  

กิ้งกือ 

๔๕. อะไรเอ่ย จะว่าเป็ดก็ไม่ใช่ จะว่าไก่ก็ไม่เชิงเดินคอยาวเทิ่งๆ  

นกตะกรุม 

๔๖. อะไรเอ่ย ชื่อเหมือนเชือก เปลือกไว้ขายเช้าๆ สายๆบินไปมา  

แมลงปอ 

๔๗. อะไรเอ่ย ชื่อน่ากลัว ตัวน่ารัก  

ผีเสื้อ 

๔๘. อะไรเอ่ย นกก็ไม่ใช่ ช้างก็ไม่ใช่ มีขนมีหาง มีงวงที่ปาก  

ไก่งวง 

๔๙. อะไรเอ่ย นอนหลับๆ ลุกขึ้นขับเพลง  

ไก่ขัน 

๕๐. อะไรเอ่ย แปดตีนปีนหู  

ปูหิน 

 

 

เกม ปริศนาอักษรไขว้

กติกา 1. จะมีตารางอักษรไขว้ให้ 1 ตาราง
2. จะมีความหมายของแต่ละคำให้ ให้หาคำมาเติมให้ตรงช่องพอดี
3. การเติมถ้ามีสระบนและล่างรวมทั้งวรรณยุกต์ ให้เติมช่องเดียวกันกับพยัญชนะ
4. ในกรณีที่จะเขียนคำว่า นำ ให้เขียน น.หนู 1 ช่อง และเขียนสระอำ แยกอีก 1 ช่อง

แนวนอน
1. วิชาว่าด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเรื่องราวของ

ประเทศชาติเป็นต้นตามที่บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
4. ผู้เชี่ยวชาญในวิชาความรู้สาขาใดสาขาหนึ่งหรือ

หลายสาขา
7. ส่วนของต้นไม้ ตามปรกติอยู่ในดิน มีหน้าที่ดูดอาหาร

เลี้ยงลำต้น
8. ยกย่อง สรรเสริญ พูดส่งเสริมให้ดีขึ้น
10. ยานที่มีล้อสำหรับเคลื่อนไป
12. ส่วนของแผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบ
14. ป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่น
16. สลากกินแบ่ง
18. ขี้แย ขี้อ้อน (ใช้แก่เด็ก)

แนวตั้ง
1. คำถามที่ต้องการคำตอบตายตัว
2. ส่วนของแขน ตรงข้ามกับข้อพับ
3. ความสามารถ (ใช้แก่เครื่องยนต์)
5. มีนิสัยคิดไปในทางร้ายทางเสีย
6. เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่ถือว่าน่าเกลียดหรือ

ที่ไม่พึงประสงค์
9. ท้องที่ที่รวมตำบลหลายตำบลให้อยู่ใน

ความปกครองอันเดียวกัน
11. แสดง ทำให้เห็นปรากฏ
13. จำนวนไพ่ที่มีเหมือนกัน 3 ใบ
15. ลักษณะที่มีส่วนปลายหักโค้งเข้าหาตัวมันเอง

เช่นรูปอย่างขอ
16. ไปสู่เบื้องต่ำ
17. ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ ทำหน้าที่

เป็นเครื่องดูรูป


 

ภาพกิจกรรมเล่นแบบไทย ๆ

 

ในภาคบ่ายมีการจัดกิจกรรมการเล่นแบบไทย ๆ ซึ่งได้รับความสนใจและสนุนสนานเป็นอย่างยิ่ง นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม ได้ย้อนกลับไปเล่นรีรีข้าวสาร เป็นต้น ดังภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพยังมีอีกมากไม่สารถนำมาลงได้หมดในที่นี่ หากท่านประสงค์จะชม มีให้อีก 2 ชุด

 

ชมภาพชุดที่ 1 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติปี 2554

ชมภาพชุดที่ 2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติปี 2554

 

ขออภัยคุณไม่ได้รับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น สำหรับสมาชิกที่เข้าสู่ระบบแล้วเท่านั้นโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 หมู่ 14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ และ โทรสาร 0 4221 4138 .