ครูอุดรธรรม

ลำดับที่เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday121
mod_vvisit_counterYesterday1047
mod_vvisit_counterThis week3611
mod_vvisit_counterThis month16003
mod_vvisit_counterAll1585236
Home กลุ่มสาระการเรียนรู้ สรุปผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2553 - 8
สรุปผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2553 - 8 พิมพ์ อีเมล
( 63 Votes )
User Rating: / 63
แย่ดีที่สุด 
ดัชนีบทความ
สรุปผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2553
ผลประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ผลประกวดการจัดบอร์ด
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์
สู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คำกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
คำกล่าวเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
คำกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทุกหน้า

 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓


แผนงาน    ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกด้าน คือสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
การจัดการเรียนการสอน   เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  การจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ การประเมินตามสภาพจริง  ห้องสมุดมีชีวิต  ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้ง
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

สนองกลยุทธ์ สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 1  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีตามหลักปรัชญา                    
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน

กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พัฒนาผู้เรียน  
สมรรถนะครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย  และการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ


หลักการและเหตุผล
ด้วยในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ    เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ ๔ )  “ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ” และ
เพื่อเป็นการส่งเสริม  พัฒนาความรู้   ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  ทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีเจตคติและมีจิตวิทยาศาสตร์   มีความสนใจและใฝ่ศึกษาหาความรู้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ให้มากขึ้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓


วัตถุประสงค์
๑)   เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ พระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ ๔ )
๒)   เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการศึกษาวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น
๓)   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางด้านวิทยาศาสตร์
๔)    เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
๕)   เพื่อให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์เป้าหมาย
๑)    เชิงปริมาณ
๑.๑. นักเรียนโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ทุกคน                   
๑.๒. นักเรียนได้แสดงผลงาน/ชิ้นงานทุกห้อง ทุกระดับชั้นเรียน
๒)    เชิงคุณภาพ
นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงและสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างเหมาะสม


วิธีดำเนินการ
๑.    ขั้นเตรียมการ
๑.๑.  ประชุมชี้แจง
๑.๒.  วางแผนการดำเนินงาน
๑.๓.  จัดทำโครงการ
๑.๔   เสนอขออนุมัติโครงการ
๒.    ขั้นดำเนินการ
๒.๑. สำรวจความพร้อม
๒.๒. จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์
๒.๓. จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
๒.๓.๑.  พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔)
๒.๓.๒.  กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
๒.๓.๓.  กิจกรรมประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
๒.๓.๔.  กิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำ
๒.๓.๕.  กิจกรรมเสียงตามสายสาระน่ารู้
๒.๓.๖.  กิจกรรมการฉายภาพยนตร์
๒.๓.๗.  กิจกรรมการแสดงนิทรรศการ ผลงานนักเรียน
๒.๓.๘.  กิจกรรมการทัศนศึกษา ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๒.๓.๙.  กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์  ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวด
แข่งขันกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


๓.    ขั้นสรุปผลและประเมินผล
๓.๑.  แบบสอบถาม
๓.๒. สรุปผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
๓.๓. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน


สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์

ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๓

งบประมาณที่ใช้
งบประมาณ   ............ บาท  ดังรายละเอียดต่อไปนี้   
๑.    กิจกรรมทัศนศึกษา  .........  บาท
๒.    กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์   ..........  บาท
๓.    ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ..........  บาท

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.    กลุ่มบริหารวิชาการ
๒.    กลุ่มบริหารงบประมาณ
๓.    กลุ่มบริหารทั่วไป
๔.    กลุ่มบริหารงานบุคคล


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
๑)  นักเรียนได้นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง
๒) นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
๓) นักเรียนมีความสนใจในการศึกษาหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น
๔) นักเรียนมีโครงงานวิทยาศาสตร์และได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเขตพื้นที่การศึกษาลงชื่อ……………………………..ผู้เสนอโครงการ
(นางนิวรรณ  พิมพ์ศรี)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ลงชื่อ……………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางปัทมา  ศรีวิไล)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

ลงชื่อ……………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายเสน่ห์รัก    อุปฮาต)
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์


ลงชื่อ……………………………..ผู้อนุมัติโครงการ
(นางรัศมี  วุฒิเสน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์

  

ขออภัยคุณไม่ได้รับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น สำหรับสมาชิกที่เข้าสู่ระบบแล้วเท่านั้นโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 หมู่ 14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ และ โทรสาร 0 4221 4138 .